بازیافت بطری های پی ای تی

یادداشت مفید عباس ثابتیان را در این مورد، که همراه با عکس هایی از دستگاه های تحویل گیرنده ی بطری های خالی نوشابه در آلمان است، در آرام کوه بخوانید.