ایراد ، سکوت ، تباین ، تضییع حق در لایحه حریم حفاظتی امنیتی

لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور بمنظورحفاظت از اماکن وتأسیسات نظامی،انتظامی وکشوری تقدیم مجلس شده وتحت بررسی درکمیسیون های مرتبط است. این لایح نیز در استفاده مطلوب از اراضی کشور بسیار مهم است.


مخصوصاٌ اینکه حریم تاسیسات جدید با تاسیسیات سابق و تاسیسیات مسبوق و منابع طبیعی متفاوت از هم هستند و حقوق ارتفاقی و

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده