اراضی ملی، حیات خلوت

اهداف بلند و غائی ، سمت ها قابل احترام ، جایگاه ها رفیع و اینها نباید تخطئه یا مخدوش شوند. کی جای کی باید حرف بزند و آیا این نوع حرف زدن ها در خارج از حوزه تکلیفات قانونی در یک تشکیلات، مناسب ایفای وظیفه قانونی آن تشکیلات برای تحقق اهداف است « واگذاری 270 هکتار از پارک ملی کلاه قاضی اقدامی خردمندانه است »


به تعریف پارک ملی مندرج در

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده