اثرات زیست محیطی مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ایران

دکتر داود بهبودي
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
اسماعیل برقی گلعذانی
کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشگاه تبریزچکیده
در دهه‌هاي اخیر، خطرات و آسیب‌هاي محیط زیست بیشتر نمایان شده‌است. این آسیب‌ها، ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت، رشد اقتصادي، مصرف انرژي و فعالیتهاي صنعتی است. در این مقاله، اثرات زیست محیطی مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ایران با استفاده ازداده‌هاي آماري سري زمانی سالهای 1346-83 به روش آزمون هم‌انباشتگی یوهانسون-جوسیلیوس بررسی شده است. بر اساس نتایج، یک درصد افزایش در شدت استفاده از انرژي باعث افزایش 0/92 درصدی انتشار سرانه‌ي گاز دي‌اکسیدکربن و آلودگی محیط زیست شده است. همچنین، با افزایش یک درصدي تولید ناخالص داخلی سرانه انتشار سرانه گاز دي‌اکسیدکربن به مقدار 0/31 درصد افزایش داشته است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده