(31)90- جنگل و زیرخاکی

فقط
زمین و چوب و میوه وگل وگیاه و حیوان و خاک و سنگ جنگل های شمال مورد استفاده و
طمع انسان قرار ندارد بلکه چون بعضی عرصه های جنگلی روزگاری شهر و قبرستان و…
بوده است.
زیر خاکی های این جنگل ها هم مورد نظر قرار دارد. حالا گاهی دقیق و هدفمند!
و گاهی هم به شیوه موش کور!

بعضی
مشاهدات به شرح زیر است:


در طرح جنگلداری وطن، جاده اصلی طرح در مسافت کوتاهی به بزرگراه تبدیل می شود! گویا
عده ای هنگام احداث جاده، دنبال هدف دیگری بوده اند!


در طرح گلیداغ، قبرستانی دد داخل جنگل وجود دارد که مورد توجه و احترام روستاییان
اطراف است. پس از احداث جاده، زیر درختان قبرستان را کندند و بعضی سنگ قبرها را هم
بردند.


در جنگلی به نام کافر تپه، سال ها پس از احداث جاده، جای خالی کوزه ای در ترانشه
جاده خود نمایی کرد!

راستی،
آیا تا کنون از این زاویه به این جنگل نگاه شده است؟!