(30)90- معرفی کتاب

نام
کتاب: فلور ایلام Flora of Ilam

تألیف:
دکتر ولی الله مظفریان

نوبت
چاپ: اول(1387)

تعداد
صفحات: 936 صفحه، مصور

ناشر:
اداره کل منابع طبیعی استان ایلام

تیراژ:
2000

در
این کتاب قریب به 1000 گونه گیاهی استان ایلام شناسایی شده که حدود 50 گونه آن از
گیاهان کاشته شده و بقیه خودرو می باشد. این گونه ها متعلق به 91 تیره گیاهی می
باشد که در کتاب به صورت الفبایی تیره، جنس و گونه ارائه شده است.(نقل از مقدمه
کتاب)

همکاران
اداره کل منابع طبیعی استان ایلام آقایان مهندس رضا احمدی، مهندس مهرداد کهزادیان و
مهندس عبدالسلام پیری نیز مؤلف را در تمامی مراحل مسافرت به نقاط مختلف استان و
جمع آوری گیاهان همراهی کرده اند که در پیش گفتار از آنان تشکر و قدردانی به عمل
آمده است.

علاوه
بر مرجع بودن این اثر، در این اوضاع که خشکیدگی گونه های بلوط ایرانی به ویژه در
این استان در کانون توجه قرار دارد این منبع در مطالعه و برنامه ریزی طرح های
مدیریت جنگل بسیار حائز اهمیت می باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده