کمپین شهروندان زنجانی برای نجات دریاچه اورمیه

متن را  که به امضای ده ها نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه زنجان و صدها شهروند دیگر رسیده است، در اینجا بخوانید و امضا کنید.