کارهای تبلیغی، ویترینی برای حفاظت از جنگل ها فریبنده و بی ثمرند

رویکر اقدامات جمع آوری زباله در جنگل ها اگر آموزشی ترویجی باشد ارزشمند است ، نه اینکه برای معرفی خود و سازمان متبوعی تلاش شود و با اغواء و القاء در پیام هر اقدام نمادین تکلیف قانونی خود را پنهان کنیم . این دسته موارد در مثابه فرار به جلو تلقی شده و یا ارزش کارکردشان اینگونه خواهد شد.


جنگل ها به انواع زباله آلوده اند و این اقدامات

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده