چرا نماینده سمیرم خود را نماینده و وکیل خرس ها نمی داند؟!

در خبرها آمده است که آقای جعفری نماینده سمیرم ضمن بر حذر داشتن رسانه ها از انعکاس خبرهای خرس قهوه ای خواستار تخفیف برای عاملان جنایت کشتار خرس های قهوه ای شده است.
جای سوال است که چطور نماینده محترم شهر سمیرم خود را نماینده و مدافع محیط زیست و حیوانات منطقه در مجلس نمی داند؟ مگر نه این است که هر نماینده ای باید وکیل و مدافع منافع مادی و معنوی آن بخش از محیط جغرافیایی باشد که مشخص شده است؟!
مگر نه اینکه نمایندگان مجلس باید مدافع و پاسدار قانون اساسی باشند و بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست بر دولت و مردم واجب است و مگر نه اینکه خرس های قهوه ای منطقه سمیرم بخشی از محیط زیست آن بخش جغرافیایی از کشورمان هستند ؟!
مگر نه اینکه طبق « سوگندنامه نمایندگان مجلس » نمایندگان مجلس به خداوند متعال سوگند یاد می کنند که با تکیه بر شرف انسانی امانتدار ودیعه ای باشند که ملت به دست آنها سپرده است و خود را مطیع قانون اساسی بدانند. (نقل به مضمون)
و ختم کلام مگر نه آنکه امام هشتم شیعیان در مقام یک رهبر سیاسی و دینی در برابر شکارچی ای به ضمانت آهویی می پردازد و جان آهویی را نجات می بخشد.

پس نوشت:
بعد از نوشتن این متن متوجه شدم خوشبختانه نماینده محترم سمیرم ضمن تکذیب حرفهای منتشر شده از ایشان در خصوص بر حذر داشتن رسانه ها از انعکاس خبر و همچنین درخواست تخفیف برای عملان جنایت کشتار خرسها، خواهان مجازات شکارکش ها شده اند. با این حال و با توجه به موارد مشابه پیش آمده برای حیوانات در سراسر کشور، جواب سوالات مطرح شده در این نوشتار را باید همچنان از نمایندگان مجلس جویا شد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده