پاک سازی کوهستان و جلوگیری از آلوده سازی آن؛ یادآوری

پاک سازی مسیرهای کوه پیمایی از زباله، بخشی از کار بزرگ تر حفاظت کوهستان و جلوگیری از تخریب آن است. بار دیگر از دوستان کوه نورد درخواست می کنیم که به ابتکار خود، در مسیرهای صعود در این هفته و هفته ی آینده، ضمن اقدام به پاک سازی، به گفتگو با مردم بپردازند و آنان را به موضوع حساس کنند تا همه به هم یادآور شویم که کوهستان جای رها کردن زباله نیست! تردیدی نیست که با این کار، می توان پاره ای نظرات مردم را به دست آورد و از آنان چیزهایی نیز یاد گرفت.

چند تایی از یادداشت های پیشین در این زمینه:

جمع‌آوری زباله‌ها، کار شرافتمندانه‌ای است‌!

پاک سازی=فرهنگ سازی!

کار اساسی …

روز کوهستان پاک

چهارم مهر ، روز کوهستان پاک

تاریخچه ی حفاظت محیط کوهستان در ایران

زباله جمع می کنم ، پس هستم !

 پاک سازی زمین لازم است!

عکس روبرو: افشین قطبی، مربی فوتبال، در حال جمع آوری زباله ها در مسیر توچال (آبان 1389)