پاک سازی غارهای کشور

دوستان مان در انجمن غارنوردان و غارشناسا ن ایران مجموعه برنامه های مفصلی برای پاک سازی غارهای کشور از زباله های به جا مانده دارند. خبر و فهرست غارهایی را که در چندین نقطه ی کشور پاک سازی خواهند شد، در اینجا بخوانید.