وزارت کشور و قانون مدیریت پسماندها

در حال حاضر روزانه بيش از 48000 تن پسماندعادي در كشور توليد مي شود وسالانه مقدار قابل توجهي ازمواد قابل بازيافت مانند كاغذ ،پلاستيك در دل خاك مدفون مي شوند محلهاي دفن پسماندها شامل اراضي بسيار با ارزش ،حاصلخيز و غني استانهاي شماليست ،زيرا از يك سو به دريا واز سوي ديگر به جنگل ها ،دشتها يا دامنه ها راه ميابند و دفن پسماند در خاك علاوه بر از بين رفتن ارزش خاك ، باعث آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني و انتشار بيماري هاي مختلف خواهد شد. در ساير نقاط كشور نيز مانند تهران ، بدليل كمبود زمين ، نشت شيرابه به آبهاي زيرزميني و ساير مسائل موجود نيازمند به بكارگيري از سيستمهاي مدرن مي باشد كه علاوه بر از بين بردن پسماندها ، خروجي سيستم به گونه اي باشد كه بتوان از آن استفاده مجدد نمود.


استراتژي امحاء انواع پسماندهاي عادي به جز استانهاي شمالي كشور به شرح زير است:


استفاده از خطوط پردازش


استفاده از سلول دفن بهداشتي


استفاده از زباله سوز ( Rej ect سوز ) جهت امحاء مواد خشك Rej ect ) به دلیل ارزش حرارتی بالا


براي استانهاي شمالي كشور سياست عمدتاٌ بر مبناي استفاده از دايجسترها جهت پردازش و امحا در زباله سوزو دريافت انرژي مي باشد . بدليل ارزشمند بودن خاك منطقه و وجود آبهاي زيرزميني ساير سيستم ها نمي توانند پاسخگوي امحاء صحيح پسماند باشند .


لازم به يادآوري است ، در حال حاضر خاك كشور 20 برابر كاهش مواد ارگانيك داشته است. بهترين اقدام ،


جايگزيني كودهاي زيستي استاندارد، بجاي كودهاي شيميايي مي باشد.


اهم وظايف قانوني در امور پسماندمرتبط باوزارت كشور به شرح ذیل می باشد.( وفق قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرائی آن):

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده