مفاد قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383

 ماده 1ـ جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست کشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، کليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام مي باشد و کليه شرکتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.


      ماده 2ـ عبارات و اصطلاحاتي که در اين قانون به کار رفته است داراي معاني زير مي باشد:


      الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.


      ب ـ پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود که به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدکننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه ……

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده