ضوابط و روش های اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی

شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۷/۶/۸۹ کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۳۰-۱ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ ضوابط و روش های مدیریت اجرائی پسماندهای برقی و الکترونیکی را به شرح ذیل تصویب نمود:

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده