ضوابط اجرایی زیست محیطی پسماندهای حاوی و یا آلوده به بی فنیل های پلی کلره

شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۹۶۱-۱ مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳-ضوابط و روش های مدیریت اجرایی زیست محیطی پیش از امحای پسماندهای حاوی و یا آلوده به بی فنیل های پلی کلره را به شرح زیر تصویب نمود:


ضوابط و روش های مدیریت اجرایی زیست محیطی پیش از امحای پسماندهای حاوی و یا آلوده به بی فنیل های پلی کلره


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده