شهر من زیبا است!

آری… تهران زیبا است، اگر با دقت بیشتری و شاید جور دیگری ببینیم! و اگر شدآمد (ترافیک) بی منطق خودروها، و آلودگی هوای ناشی از آزمندی خودرو سازان و بی تدبیری مدیران بگذارد. و اگر خانه های زیبای قدیمی، چشم انداز با شکوه توچال، درختان صفابخش خیابان ها، جریان آب جویبار خیابان ولیعصر، کشتزارهای جنوب شهر، باغ های تفرج شمال شهر، و باغ های میوه ی غرب و شمال غرب را پاس بداریم… .

عکس های زیر، فقط چند تا از عکس هایی است که با شتاب و با گوشی همراه، در مسیر رفت و آمد روزانه ام در جند روز گذشته گرفته ام. این شهر زیبا است؛ مانند اصفهان و شیراز و تبریز و کاشان و نطنز و یزد و ده ها شهر دیگر… . آن را حفظ کنیم!

موسسه ی مطالعات طب سنتی- خیابان خارک

فرهنگستان هنر- خیابان ولیعصر

 

خانه (موزه ی) مقدم- خیابان امام خمینی

خانه (موزه ی) مقدم- خیابان امام خمینی