سر بريدن دسته جمعي گنجشك‌ها

 


                                           


روزنامه جمهوری اسلامی :


اينجا جنوب ايران است… تأسف و ديگر هيچ!