روزگار هم توقیف شد

امروز عصر ازروزنامه روزگار زدم بیرون . برای فردا راجع به لایحه جامع منابع طبیعی و چراغ سبز مجلسی ها به زمین خواران مطلب داشتم و یادداشتی هم راجع به دریاچه ارومیه از استاد ارجمند عبدالحسین طوطیایی .


اما خب . زندگی است دیگر ! همانطور که اجل فرصت نمی دهد تا شب را به صبح برسانی، دادستان تهران هم اجازه نداد روزنامه ما به فردا برسه و توقیف شد!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده