راه، این است…!

در یادداشت دیروز با عنوان “آیا دفاع از محیط زیست به جنبشی اجتماعی بدل می Headline Imageشود؟” گفتم که حفظ محیط زیست اساسا با نیروی اجتماعی و خواست مردم ممکن خواهد بود، نه با پشت میز نشینی  و بحث های متخصصانه ی صرف.


توجه کنید به راه پیمایی ها و اعتراض های پی گیرانه ی اهالی روستاهای دره زرشک و حسن آباد در بخش تفت استان یزد که به رد مجوز فعالیت معدن مس دره زرشک انجامید؛ الگویی در خور اعتنا… .