دو مقاله مرتبط با تغییر اقلیم در ایران

 

مقايسه اثرات تغيير اقليم بر بارندگي سواحل شمالي و جنوبي كشور 

نويسند‌گان:

[ سمانه پورمحمدي ] – كارشناس ارشد پژوهشي مركز ملي تحقيقات و مطالعات ابرها
[ محمدحسن رحيميان ] – كارشناس ابياري و زهكشي

خلاصه مقاله:

بارندگي يكي از مهمترين پارامترهاي اقليمي موثر بر منابع آب در مناطق مختلف كشور از جمله نواحي ساحلي است بطوريكه افزايش يا كاهش آن در دوره هاي اتي تاثير زيادي بر موجوديت آب قابل استفاده براي كشاورزي و شرب اين مناطق خواهد داشت نظر به وجود دو ناحيه گسترده ساحلي در شمال و جنوب كشور بررسي اثرات تغيير اقليم بربارندگي و منابع اب اين دو منطقه و مقايسه آنها بايكديگر خواهد توانست استراتژيهاي مناسب مديريت منابع آب در هريك از ايندو منطقه را تعيين و از همديگر تفكيك نمايد. همچنين راهكارهاي مشترك براي مقابله با بحران تغيير اقليم و حفظ منابع آب در اين سواحل نيز مشخص خواهد شد هدف از انجام اين تحقيق حاضر مطالعه اثرات عرض جغرافيايي برپراكنش بارندگيها در ايران و همچنين بر بارشهاي پيش بيني شده توسط مدل گردش عمومي HadCM3 مي باشد.

كلمات كليدي:

بارندگي، عرض جغرافيايي، تغيير اقليم، HasCM3

 

 

بررسي اثرات تغيير اقليم بر جريان ورودي به مخازن سدها 

نويسند‌گان:

[ كاظم حمادي ] – دكتراي هيدرولوژي و منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
[ ليلا نوذريان ] – كارشناس ارشد منابع آب سازمان آب و برق خوزستان

خلاصه مقاله:

چرخه هيدرولوژيكي يك حوضه و به تبع آن جريان ورودي به مخازن سدها تحت تاثير عوامل مهمي چون اقليم، خصوصيات فيزيكي حوضه و فعاليتهاي بشري ميباشد كه تغييرات در آنها به صورت مستقيم روي جريان اثر ميگذارد . در تحقيق حاضر به ميزان اثر پذيري جريان ورودي به مخازن سدها از تغييراقليم پرداخته است، اين امر توسط آزمونهاي مختلف آماري همجون من- كندال و Cusumمحقق شدهاست. سري زماني سالانه جريان ورودي به مخازن سدهاي كارون 3 ، دز، كرخه و مارون واقع در استان خوزستان به منظور وجود تغيير اقليم مورد آزمون گرفت. نتايج حاكي از اين است كه هيچگونه روند افزايشي يا كاهشي در سري زماني جريان ورودي به مخازن سدهاي كارون 3، دز و كرخه وجود ندارد اين فرضيه توسط سه آزمون مجزا در زمينه روند تاييد گرديد. همچنين نتايج آزمونهايRank Sum,Student’s tبراي جريان ورودي هر سه مخزن ذكر شده فوق معني دار نبود، به عبارتي ديگر اختلاف معني داري بين ميانهها و ميانگينها دو دوره مجزا از سري زماني مادر وجود ندارد. اين موضوع نشانگر تطابق اقليمي حوضههاي مولد جريان سدهاي ياد شده ميباشد. اما سري زماني جريان ورودي به سد مخزني مارون، بر خلاف جريان ساير مخازن داراي مولفه روند ميباشد كه مقدار روند افزايشي سالانه معادل 5 ميليمتر رواناب خالص است. اين رقم قريب يك درصد رواناب خالص سالانه حوضه سد مارون است و در مقايسه با تغييرات اقليمي عدد بزرگي ميباشد كه احتمالاً به تغييرات پوشش گياهي حوضه و افزايش ضريب رواناب آن بر ميگردد

كلمات كليدي:

تغيير اقليم، جريان، مخازن سدها، سري زماني، روند

 

این هم یک وبلاگ جدید که امروز روی وب در مورد تغییر اقلیم دیدم.

و این هم خبر برگزاری یک کنفرانس:

رييس بخش اكولوژي منابع آبي موسسه تحقيقات شيلات ايران گفت: تاثير تغيير اقليم بر روي آبزيان به ويژه ماهيان درياها و اقيانوس ها در قالب برگزاري همايش ملي ‘ تغيير اقليم و آينده شيلات ‘ مورد بررسي قرار مي گيرد. 

جزییات خبر!

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده