دو مطلب در ارتباط با سد سازی

در تارنمای خبرگزاری ایرن می توانید بخوانید:

برخی آثار سدسازی بر محیط زیست

دریاچه ی ارومیه؛ اشتباه رسانه ها؛ اشتباه دولت