دو روز در ایلام با پدیده خشکیدگی بلوط

 


جنگل های بلوط استان ایلام چند سالی است با پدیده خشکیدگی مواجه است .


دردو روز کاری فشرده به اتفاق یکی از همکاران از جنگل های استان ایلام بازدید شد.


در این جا باید از تلاش آقای مهندس بازدار مدیر کل استان و آقای مهندس پیری معاون فنی اداره کل و اعضای محترم کمیته فنی تشکر کنم .


(در آخرین لحظات، دستورالعمل مبارزه با پدیدة خشکیدگی بلوط به دستم رسید، اما مفاد آن نشان از عدم مشارکت همة دست اندرکاران

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده