درباره ی ترکیبات پلی کلره بی فنیل PCB

تركيبات پلی كلره بی فنيل (PCBs) گروهی از مواد شيميايی آلی سنتزی هستند كه در حالت خالص، سفيد رنگ و كريستاله می باشند و تركيبات صنعتی آن، به صورت مايع بی رنگ است. تركيبات پلی كلرينه بی فنيل بر اثر وارد كردن بی فنيل در گاز كلر در مجاورت پودر آهن يا كلريد آهن به عنوان كاتاليزور به صورت صنعتی توليد می شود. در مجموع 209 ايزومر متفاوت بر حسب تعداد اتم كلر (1 تا 10 اتم كلر ) و نحوه جايگزينی بر روی حلقه بنزنی بی فنيل تشكيل می شود. برای چندين دهه ترکيبات PCBS به بطور وسيعی در لامپهای فلورسانت, کارخانه های توليد کالاهايی نظير پلاستيک، توليد چسب، کاغذهای کپي بدون کربن، لوازم آرايشی، منسوجات، ترانسفور موتورها و خازنها­  مورد استفاده قرار می گرفت و از طريق پساب اين کارخانه­ های وارد محيط زيست مي شد .


اين تركيبات به علت مقاومت در برابر تجزيه عوامل زنده و غير زنده  در 510 ميليون كيلومتر مربع از كره زمين منتشر شده اند. در ميان 209 تركيب PCBS  شش تركيب آن با نامهای تريی كلرو­بی­ فنيل،تترا­كلرو­بی فنيل، پنتا كلروبی­ فنيل،هگزا كلرو­بی­ فنيل ­،هگزا كلرو بي فنيل وهپتا­كلرو بی فنيل به عنوان شاخص های PCBS در آلودگی درياها، رودخانه ها و بويژه مناطق ساحلی نظير بنادر و ­خورها مورد مطالعه قرار ­ مي گيرند. اين تركيبات به راحتي در چربی ها حل مي شوند و در بدن موجودات زنده تجمع­­ می يابند تركيبات PCBS در بدن از طريق آنزيم P 450 وابسته مونواكسيژناز از طريق اپوكسی عمدتاً به فنيل تغيير می يابد. سرعت اكسيداسيون تابعی از تعداد و جايگاه اتم كلر در حلقه بی فنيل مي باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده