توسعه ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی

زهرا نصراللهی

عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

مرضیه غفاری گولک

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چکیده

طبق فرضیه‌ی زیست محیطی کوزنتس یک رابطه‌ی U برعکس میان سطح توسعه‌یافتگی جوامع و میزان آلودگی‌های زیست محیطی وجود دارد. آلودگی هوا یکی از مشکلات زیست محیطی است که در سال های اخیر و همگام با توسعه‌ی جوامع، صنعتی شدن و رشد تکنولوژی، به خطری جدی برای بشر تبدیل شده است. مطالعات انجام‌شده در مورد گازهای آلاینده منطقه‌ای و محلی یک رابطه‌ی U برعکس بین آلودگی سرانه و GDP سرانه یا شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) را اثبات می‌کند؛ اما در مورد گازهای آلاینده جهانی مانند CO2 نتایج بررسی‌ها متفاوت است. در این مطالعه رابطه‌ی انتشار سرانه‌ی دی‌اکسیدکربن و شاخص توسعه‌ی انسانی به کمک داده‌های تلفیقی (پنلی) در قالب فرضیه‌ی کوزنتس، برای کشورهای آسیای جنوب غربی و کشورهای عضو پیمان کیوتو در دوره‌ی  2004-1990 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی برای کشورهای آسیای جنوب غربی یک رابطه‌ی افزایشی خطی بین انتشار CO2 و HDI را نشان می‌دهد و این رابطه برای کشورهای پیمان کیوتو به صورت یک رابطه ی N شکل به دست آمد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده