تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه: ایران

علی غلامپور

دکتر در روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با اوج‌گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل‌گیری برنامه‌های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسؤولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روزافزون خود در فعالیت‌های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست‌محیطی افزوده است. نوشتار حاضر در پی پاسخ‌یابی برای این پرسش مهم است که آیا ادغام در بازار جهانی و فرآیندهای جهانی شدن اقتصاد می‌تواند نقش مخرب دولت در اقتصاد محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را متأثر ساخته و تغییر دهد. به عبارتی دیگر، آیا جهانی شدن اقتصاد قادر به برقراری آشتی و تعادل در نقش‌های دوگانه توسعه‌ای و حفاظتی دولت در اقتصادهای درحال‌توسعه و از جمله ایران خواهد بود؟ بر این اساس نوشتار حاضر بهبود نقش دولت در حفاظت از محیط زیست در فرآیند ادغام در اقتصاد جهانی را بررسی می‌نماید.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده