بررسی و پیش‌بینی همزمان تأثیرات اقتصادي – محیط زیستی طرح‌ها (شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان)

دکتر مصطفی عمادزاده

استاد دانشگاه اصفهان

ایمان باستانی‌فر

کارشناس ارشد اقتصاد

سعید ابراهیمی

عضو هيات علمی دانشگاه شيخ بهايي

چکیده:

تصمیم‌گیري در هر جامعه، در برگیرنده‌ي هزینه‌ها و منافعی است که دامنه‌ي آن نه تنها در ابعاد منطقه‌اي، بلکه در ابعاد ملی و بین‌المللی نیز گسترده است. یکی از ابزارهاي مهم تصمیم‌گیري درخصوص نحوه‌ي انتخاب طرحها و پروژه‌ها، به کارگیري روشهاي ارزیابی اقتصادي و تحلیل میزان هزینه- فایده‌ي آن طرح‌ها است. در این راستا و در جهت گسترش و افزایش ظرفیت‌ تولیدي کشور در سطوح مختلف منطقه‌اي و انتخاب طرحهاي مناسب، به الگوهاي مناسب و جامعی براي ارزیابی اقتصادي و فنی نیاز است که نه تنها ابعاد خرد ناشی از رشد و توسعه‌ي کمی، بلکه تأثیرات اجتماعی، محیط زیستی و فرامنطقه‌اي ناشی از آن را تبیین نماید. اما در عمل، با فقدان الگوها و مدل‌هاي تحلیلی تلفیق‌کننده‌ي هزینه‌‎ها و منافع اقتصادي یک طرح، در کنار هزینه‌ها و منافع محیط زیستی و اجتماعی آن مواجه هستیم. براین اساس، این مقاله، ضمن معرفی روش‌هاي متداول در ارزیابی اقتصادي، فنی و محیط زیستی طرح‌ها، یک مدل ترکیبی از هزینه‌ها و منافع اقتصادي و محیط زیستی همراه با نمونه‌اي موردي در ارزیابی طرحها را نشان می‌دهد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردي و از نظر روش جمع‌آوري اطلاعات در بخش مبانی نظري، از نوع توصیفی – کتابخانه‌اي و در بخش مطالعه‌ي موردي، از نوع پیمایشی است. نتایج نشان داد که احتساب ارزش اقتصادي هزینه‌ها و منافع محیط زیستی، تصمیم‌گیري را در انتخاب گزینه‌هاي متصور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده