بررسی نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردي: دریاي خزر)

حامد رفیعی

گروه اقتصاد کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

حمید امیرنژاد

گروه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري

چکیده

در پژوهش حاضر، نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیط زیست بررسی شده است. جهت بررسی تمایل افراد به حفاظت از دریاي خزر، تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه‌گیري تصادفی از میان ساکنین استان مازندران، جمع‌آوري و بروشورهاي آموزشی در مورد اکوسیستم دریاي خزر و اهمیت آن در حفظ حیات بشر تهیه گردید. به 200 نفر از افراد این بروشورها ارائه نگردید و به 200 نفر دیگر ارائه شد. همچنین، در گروه دوم تعداد 5 بروشور حاوي اطلاعات زیستی در نظر گرفته شد. سپس به روش ارزش‌گذاري مشروط و برآورد تابع رگرسیونی لوجیت اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میان دو گروه تفکیک شده، تفاوت معناداري در تمایل به پرداخت جهت حفاظت از محیط زیست دریاي خزر وجود داشته است. برآورد تابع لوجیت نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معناداري بر تمایل پرداخت افراد جهت حفاظت از این اکوسیستم دارد، بطوري که با افزایش هر بروشور حاوي اطلاعات جدید، احتمال افزایش تمایل پرداخت 0/104 واحد افزوده می‌شود. در این مطالعه اثر عوامل دیگر نظیر درآمد افراد، سطح تحصیلات، تعداد افراد خانوار، سن افراد و دفعات بازدید نیز بررسی شد، که به ترتیب متغیر آموزش و درآمد بیشترین اثر را بر افزایش تمایل افراد داشته است. در گروه اول نیز که آموزشی ارائه نشد، متغیر درآمد بیشترین اثر را داشته است. تمایل به پرداخت ماهیانه هر فرد جهت حفاظت از این اکوسیستم، در گروه اول و دوم به ترتیب 8662/3 و 5370/8 ریال و تمایل پرداخت سالانه هر خانواده در گروه اول و دوم به‌ترتیب 205594/2 و 3154479/4 ریال برآورد شد. با توجه به نتایج این پژوهش، افزایش اطلاعات افراد در مورد اهمیت دریاي خزر، منجر به افزایش قابل توجه تمایل پرداخت جهت حفاظت از این اکوسیستم خواهد شد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده