بررسی رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک: رهیافت منحنی محیط زیستی کوزنتس

سمیه امیرتیموري

صادق خلیلیان

گروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس


چکیده

در دهه‌هاي اخیر که مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهاي اقتصادي به یک موضوع بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ برخی معتقدند براي دستیابی به محیط زیست سالم‌تر، کاهش آلودگی و ریشه‌کن کردن فقر، رشد اقتصادي لازم است. در اقتصاد محیط زیست، رابطه به شکل U معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. لذا در این مطالعه به بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس براي کشورهاي عضو اوپک پرداخته شد. CO2 به عنوان یک آلاینده انباره براي آزمون فرضیه (EKC) مورد استفاده قرار گرفت. بررسی با استفاده از داده‌هاي ترکیبی (پانل) دوره 2006-2001 انجام شد. نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهاي مدل ناایستا می‌باشند. لذا براي بررسی وجود هم‌انباشتگی بین متغیرها، آزمون هم‌انباشتگی پدرونی انجام شد. نتایج این
آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرد. بر اساس آزمون هاسمن نیز مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی پذیرفته و منحنی زیست محیطی کوزنتس تخمین زده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس براي کشورهاي عضو اوپک پذیرفته نشد و در واقع میزان انتشار CO2 در این کشورها در فرآیند رشد اقتصادي به طور مستمر افزایش می‌یابد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده