بررسی جنگل‌زدایی در ایران وکشورهاي همسایه: کاربرد مدل کوزنتس

فاطمه نصرنیا

دانش‌آموخته‌ي کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز.

عبدالکریم اسماعیلی

دانشیار بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز

جنگل‌زدایی به‌عنوان یکی از بزرگترین مشکلات زیست‌محیطی جهانی، بزرگترین تهدید براي تنوع محیط زیست و یکی از مولفه‌هاي اصلی تغییر بهره‌برداي از زمین به‌ثبت رسیده است. در این پژوهش، بر پایه‌ي تئوري زیست‌محیطی کوزنتس، تصریح تابع جنگل‌زدایی براي ایران و پنج کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، کویت، عراق و ترکیه) به‌صورت پانل انجام شد. نتایج این مطالعه، همانند مطالعه‌هاي قبلی انجام‌شده در منطقه‌ي آسیا، فرضیه‌ي وجود منحنی زیست‌محیطی کوزنتس براي کشورهاي منتخب را رد می‌کند. تنها متغیر اثرگذار بر روند جنگل‌زدایی در این تابع، متغیر جمعیت است. معنادار نشدن متغیر نهادي در این مطالعه، حکایت از این واقعیت دارد که کشورهاي منتخب، با توجه به شاخص انتخابی همگن هستند.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده