اهمیت توليد خبر اخطار و هشدار

اهمیت توليد خبر اخطار و هشدار

بعد ازمجموعه تمهيدات پيشگيرانه در بروز حوادث و بلاياي طبيعي،  مهمترين عمليات كاهش خسارت جاني و مالي توليد خبر اخطار و هشدار است كه مي تواند به نحو اثر بخشي تبعات وآثارتهديد وقوع حوادث و بلاياي طبيعي راكاهش داده و مديريت حوادث را بهبود بخشيده و هيچگاه آن را تبديل به خطر و بلاياي طبيعي ننمايد.

 اين تصوير با عنوان تصویر لحظه وحشتناک وقوع سیل در چین http://www.tabnak.ir

  کد خبر: ۱۸۸۳۲۰ تصویر مربوط به طغیان رودخانه ها در چین و جاری شدن سیل است.

 تصویر گوياي اين واقعيت محض و غير قابل انكار است كه براي اين تجمع مردم،  خبر اخطار و هشدار توليد نشده است.

    

در كشوري با مديريت منسجم وتوسعه يافته مانند چين، اين اتفاق نشان از ضعف توليد خبر دارد.

عرصه هاي منابع طبيعي با عوارض توپوگرافي و جدا مانده از مناطق مسكوني، با وضع طبيعي بودنش دور از چشم جامعه انساني نطفه هر حادثه را منعقد مي كند، صدمات ناشي از هر حادثه زماني سنگين مي شود كه حدّ بي خبري جامعه انساني آنقدر پيشرفت نمايد كه حادثه غير مترقبه و دور از انتظار تصور شود.

آيا واقعاً نمي توان از اعماق منابع طبيعي اطلاعات دقيق حادثه ساز را دريافت نمود و با توليد خبر اخطار و هشدار در كاهش خسارات جاني و مالي  مردم تلاش نمود.

ديسپاچينگ منابع طبيعي با برج هاي ديده باني خود خدمات همه جانبه اي را به جامعه ارائه خواهد داد. اجراي برنامة ديسپاچينگ منابع طبيعي را جدي بگيريم !

ديسپاچينگ منابع طبيعي با هزينه اي در حدود 200 ميليارد تومان در كشور ايران علاوه بر توليد خبر اخطار و هشدار مي تواند ؛ در كنترل تعليف دام در كشف حريق در كنترل بهره برداري جنگل و حمل محمولات غير مجاز و خدمات اكوتوريستي و توسعه پيشخوان اداري در دور دست ترين واحد هاي اجتماعي برنامه پذير شود و با واگذاري اين امور كه در زمره امور تصديگري قرار مي گيرند، به دانش آموختگان بخش منابع طبيعي جهشي در تحول و توسعه مديريت منابع ايجاد كرد.