اخبار داغ اما سرد!

جنگل های ایلام سیاهپوش شدند.

مهر: حدود 87درصد از كل مساحت استان ایلام، عرصه‌های طبیعی و حدود ۶۴۰هزار
هكتار آن اراضی بلوط‌‌زار و جنگل‌های تنك (جنگل‌های كم‌پوشش) است. این در
حالی است كه متاسفانه جنگل‌های استان ایلام در حال حاضر به علت آتش‌سوزی و
خشكسالی سیاهپوش شده‌اند.
بدن شك باید جنگل‌های ایلام را جزو فهرست سیاه منابع طبیعی در حال نابودی
گذاشت، زیرا آتش‌سوزی و خشكسالی، جنگل‌های استان را نابود كرده است. ایلام
در سال‌های گذشته در همه فواصل دارای سرسبزی و خرمی بود ولی دیگر از آن همه
سرسبزی خبری نیست….

شلیک هایی در سایه ابهام و تردید
اگر هر اتفاقی به غیر از این می‌افتاد باید یا به نظام خلقت و نظم و مهندسی
آن شك می‌كردیم یا به معجزه هزاره سوم به راستی ایمان می‌آوردیم و معترف
می‌شدیم كه خرق عادتی پدید آمده و بشریت تحت تاثیر نیروهای ماوراء‌الطبیعه
راهی متفاوت از همه اعصار پیشین در پیش گرفته است. اما متاسفانه این بار
نیز چنین نشد و سركنگبین از صفرا- مثل همیشه – كاست و روغن بادام نیز كار
خود را كرد.
حدود 10‌سال پیش وقتی كه برای نخستین بار زاینده‌رود به عنوان منبع اصلی
تامین آب بیش از چهار میلیون انسان خشك شد، همه ناظران اعم كارشناس رسمی و
غیر‌رسمی، پیش‌بینی كردند كه اگر از همین میزان رطوبت خدادادی در سال‌های
خشكسالی بیشترین بهره‌برداری پایدار را نكنیم، باید فاتحه‌خوان این رود
باشیم و دل نگران چهار میلیون نفری كه زنده رود برایشان حكم حیات را دارد….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده