(24)90- منابع طبیعی و پارلمان

حدود
دو سال قبل در جلسه دیدار نوروزی با یکی از بزرگان منابع طبیعی ایده جالبی از طرف
یکی از مسئولین وقت مطرح شد و با تغییر ایشان دیگر دنبال نشد، مثل موارد دیگر که مسئولی
اگر برود برنامه ها و ایده هایش هم به دنبالش می رود!

آن
ایده، استفاده از سرمایه اجتماعی موجود در قالب پارلمان منابع طبیعی بود.

در
این ارتباط، پیشنهاد می شود هیئت مؤسس این پارلمان با مشارکت نمایندگان انجمن های
علمی (جنگلداری، مرتع داری، آبخیزداری، صنایع چوب، هیئت علمی تحقیقات ) و ذیربط
(جامعه جنگلبانی و…)تشکیل شده و با دعوت از بزرگان و صاحب نامان منابع طبیعی زمینه
تشکیل آن را فراهم نماید.

این
پارلمان می تواند شامل حدود یک صد نفر از سرمایه های اجتماعی منابع طبیعی شامل
استادان طراز اول دانشگاه ها، رئیسان انجمن های علمی مرتبط ، محققان برجسته، رئیسان
قبلی سازمان جنگل ها، کارشناسان متبحر، روزنامه نگاران صاحب نام وبالاخره چهره های
ماندگار و… باشد.

بدیهی
است نقطه نظرات و بیانیه های چنین جمعی در مورد بحران ها و مسائل بخش منابع طبیعی
از هر نظر بسیار مؤثر خواهد بود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده