(22)90- دانایی محور و دانش بنیان

همیشه
سر منابع طبیعی بی کلاه می ماند حتی در محصولات دانایی محور و دانش بنیان!

کاری
به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نداریم. خودشان می دانند که با بودجه ناچیزشان چه
کنند. اما آن چه به دستگاه اجرایی برمی گردد راهی است که قانون برای آن ها باز
گذاشته است.

– در
بند “د” ماده 45 قانون برنامه چهارم برای تجاری سازی محصولات فوق راهکار
در نظر گرفته شد.

– در
جزء “ط” بند 2 قانون بودجه سال 1389 برای انجام امور پژوهشی و توسعه
علمی و فناوری اجازه تبادل موافقت نامه داده شد.

– در
ردیف 108 قانون بودجه سال 1390 دستگاه های اجرایی موظف به اختصاص دو سه در صد از
بودجه خود به امور پژوهشی شدند.

با
این همه باز هم معلوم نیست چرا در باره علل خشکیدگی بلوط های ایلام و استان های
دیگر تحقیق درست و درمانی به عمل نمی آید؟ یا در باره استراحت جنگل های شمال پژوهش
پر و پیمانی انجام نمی شود؟ یا در مورد …

شاید
لازم باشد که در این زمینه هم تحقیقی انجام شود که چرا با چنان تمهیداتی، در چنین
وضعیتی به سر می بریم؟

همکار
بدبینی می گفت: با توجه به بوروکراسی اداری، مهلت یکساله برای اعلام نتیجه و گذشت
پنج ماه از سال به نظر می رسد کاری نمی توان کرد جز تجاری سازی محصولات دانایی
محور و دانش بنیان ذخیره شده در رایانه.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده