(20)90- استقبال و بدرقه

سیزدهمین
رئیس سازمان جنگل ها پس از انقلاب، که با سلام و صلوات آمده بود، پس از گذشت 13
ماه با حرف و حدیث رفت! مرد شریف کرمانی، فرصت چندانی برای پیاده کردن آرمان هایش
نیافت.

گرچه
اینک شاید انتقاد به کار ایشان نیاید ولی واقعیت این است که استاد جوان، بی انتقاد
هم نبود. تصمیمات سریع در غیاب و محرومیت تجربه مدیران کارکشته، یکی از این موارد
است.

متأسفانه
نزدیکان و مشاوران ایشان نتوانستند با تعدیل و تنظیم سرعت حرکت، او را در گذر کشتی
سازمان از توفان های پیش رو یاری رسانند و شد آنچه می توانست نشود.

شاید
برای پذیرش این مسئولیت سنگین، هنوز تجربه بیشتری لازم بود.

برای
ایشان – هرجا که هست- آرزوی موفقیت می کنم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: