یخ های قطبی بیشتر خواهند شد

 

بر اساس خروجی مدل های جدید اقلیمی، تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت می تواند باعث توقف ذوب شدن یخ های قطبی شده و حتی به مقدار آن ها بیافزاید. این مدل که پژوهشگران آن بر این باورند که نیاز به بررسی دقیق تر بر اساس داده های دنیای واقعی دارد تلاش کرده است تا برخی متغیرهای جدید مانند تغییرات بادها را هم در نظر گرفته و به خروجی های بهتری دست پیدا کند.

بر اساس خروجی های این مدل کامپیوتری در طی یک دوره ده ساله ممکن است حجم یخ های قطبی افزایش نیز پیدا کند. این در حالی است که در طی یک دهه گذشته کاهش یخ ها با سیر فزاینده ای پیش رفته است.

اصل مطلب اینجا است.