گزارشی از گرد و غبار در خاورمیانه: بیست سال پیش

 

گزارشی که اینجا می توانید متن آن را مطالعه کنید بیست سال پیش پیرامون پیش بینی گرد و غبار در خاورمیانه (عراق و کشورهای همسایه اش) تهیه شده و بخش عمده ای از ایران را نیز مورد توجه قرار می دهد. ظاهرا این گزارش برای مقاصد دفاعی و به طور ویژه برای آمادگی نیروهای نظامی در مقابل گرد و غبار و طوفان ماسه تهیه شده است. 

در ابتدای این گزارش برخی ویژگی های اقلیمی منطقه به ویژه در زمینه ی شدت و مسیر وزش بادهایی که گرد و غبار را تولید می کنند ارائه  و مسیرهای کلی وزش باد برای ده نقطه در عراق، کویت، ایران و عربستان به تفکیک نشان داده شده است. در این گزارش همچنین چند نقشه از منابع تولید گرد و غبار ارائه شده است که به عنوان مثال در نقشه اول منابع از یک تا چهارده شماره گذاری شده اند. برای جزییات هر یک از این نقاط به اصل مطلب مراجعه کنید.

 

 

منابع تولید گرد و غبار

 

 در ایران نقاط زیر به عنوان منابع معرفی شده اند:

Southwest Asia Source Area 3 is on the southern Iranian coast of the western Gulf of Oman from 27° N, 57° E to 25.5° N, 60° E. Although it is relatively small, its trajectory takes dust into the Gulf of Oman where it presents a hazard to shipping. 

Southwest Asia Source Area 8 is the Dasht-i-Lut (or Kavir-e-Lut, the Lut Desert), located at 30.5° N, 59.2° E. There is a dry lake bed along the southern extreme at 29.5° N, 59.1° E. The nearest villages (.5-1.0 degrees south-southwest) are Bam, Allahabad, Fahraj, and Qaleh-ye Chasmeh, all in Iran. Northwest to northeast winds lift the dust and move it southeast to south where it joins with Area 2.

Southwest Asia Source Area 9 comprises a row of dry lake beds that extend from 32.7° N, 53.9° E to 33.8° N, 52.4° E along the eastern slopes of the Zagros Mountains. The nearby villages of Kashan and Ardestan are south of the northern portion, and Na’in is west of the southern portion. This area is sheltered and requires an extremely strong frontal system to generate the strong WSW to WNW winds needed to move the dust.

Southwest Asia Source Area 10 is an extension of Area 9, located at 33.1° N, 55.3° E near Baiazeh. It is also a dry lake bed and it requires the same wind forces as Area 9.

Southwest Asia Source Area 11 is composed of several dry lake beds that lie to the east and southeast of Esfahan at 32.2° N, 53.00 E to 32.4° N, 52.4° E. This is another extension of Area 9, and requires the same strong winds.

 

چشمه های گرد و غبار در ایران

 

در پست بعد یک سری تصاویر از گرد و غبار منطقه را درج خواهم کرد.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: