گروه قاجر قروه و بازگشایی چند مسیر جدید

سنگ‌نوردی در ترغه
رحمان مرادیانی و محمد ظاهری از سنگنوردان هیئت و گروه قاجر قروه، دو مسیر جدید بر دیواره ترغه (بوکان) گشایش نمودند.


دیواره ترغه

گزارش کامل را در سایت گروه قاجر بخوانید

و

سنگ‌نوردی در دیواره‌ی زرده سنگر

روز جمعه ۴ شهریور ۱۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر قروه بر روی دیواره
زرده سنگر سنگنوردی نمودند و گشایش یک مسیر جدید را تکمیل نمودند.
 

دیواره زرده سنگر

تاریخ اجرای برنامه : ۴ شهریور ماه ۱۳۹۰

شرکت کنندگان (آقایان) : پدرام
نعمتی، مهدی عباسی، محمد ظاهری، کورش دره وزمی، بهنام اقدامیان، نبی شفیع
زاده، محمد سعید حنیفی، عباس مصلحی، محمد نعمتی، رحمان مرادیانی(سرپرست)

شرکت کنندگان (بانوان) : پرستو فعله گری، لیلا خالدیان، سارا کرمی، سوره فعله گری، لیلا صالحی

گزارش کامل را در سایت گروه قاجر بخوانید

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده