لایحه اصلاحیه پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازون به مجلس ارائه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه ” اصلاحیه پروتکل مونترال در مورد موادکاهنده لایه ازون ” مصوب یازدهمین اجلاس اعضاء پکن (29نوامبر تا 3 دسامبر 1999) که بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه شد.


در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون وین در خصوص حفاظت از لایه ازون و پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازون و تصویب اصلاحیه های کپنهاگ ، لندن ، مونترال و با توجه به آثار مثبت اصلاحیه پکن مورخ 1999 در تحکیم الزامات حفاظت از لایه ازون و کاهش مواد کاهنده آن توسط یکصد و بیست و شش کشور عضوکنوانسیون وین ، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.


بر اساس ماده واحده این لایحه ، اصلاحیه پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازون مصوب یازدهمین اجلاس اعضا در پکن مشتمل بر 3 بند تصویب و اجازه تودیع اسناد آن داده می شود.