عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه ي دي اکسید کربن در ایران (1346-1383)

داود بهبودي
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
فیروز فلاحی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
اسماعیل برقی گلعذانی
کارشناس ارشد علوم اقتصادي

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‌ي مصرف انرژي (شدت استفاده از انرژي)، رشد اقتصادي و انتشار سرانه‌ي دي اکسید کربن، به عنوان معیاري براي آلودگی محیط زیست در ایران است. براي این منظور از داده‌هاي سري زمانی در دوره‌ی‌ زمانی 1346-1383 استفاده شده است. براي برآورد مدل از روش هم‌انباشتگی جوهانسون – جوسیلیوس و مدل تصحیح خطاي برداري (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده‌ي وجود رابطه‌اي مثبت بین متغیرهاي مستقل همانند مصرف انرژي، رشد اقتصادي، آزادسازي تجاري، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه‌ي دي‌اکسیدکربن در ایران است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!