ظرفیت های در حال سوختن

آیا خود بینی خود بینان قابل اغماض است ؟ آیا آحاد جامعه از حق خود می گذرند ؟


چرا دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون مطالبات بحق خود را طلب نمی کنند و از ظرفیت قانونی سیاست های ابلاغی اصل 44 و قانون افزایش بهره وری و قانون حفاظت و بهره برداری استفاده نمی کنند؟


چرا نهادی مانند سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدامات اثر بخشی ندارد و از دستگاه های اجرایی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: