طراحي خودروهايي که مانند گياهان فتوسنتز مي کنند!

 


دانستنیها
طراحي خودروهايي که مانند گياهان فتوسنتز مي کنند!
 
خراسان – مورخ شنبه 1390/06/05 شماره انتشار 17918

            مترجم: فاطمي- محققان چيني و هندي خودروهاي نسل آينده را طراحي کرده اند که طي فرآيندي مشابه فتوسنتز با بهره گيري از انرژي خورشيد، co2 هوا را جذب و اکسيژن توليد مي کنند. اين خودروها با عنوان «oxyi» هوا را از شر دي اکسيدکربن خلاص مي کنند و به عنوان محصول جانبي نيز فرآورده هايي مانند منوکسيد کربن را براي مصارف صنعتي ذخيره مي کنند. اين خودروهاي الکتريکي که بايد در ايستگاه هاي مخصوص شارژ شوند، در آن واحد قادر به حمل ۲سرنشين هستند که البته بايد در حالت ايستاده درون آن قرار گيرند.اين خودروهاي لوبيايي شکل را مي توان به گونه اي برنامه ريزي کرد که تنها با اثر انگشت مالک خود فعال شوند .


دانلود متن خبر