شیوه نامه شماره 00-3-2 آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان تعیین پایه آزمایشگاهها

به منظور ساماندهي نحوه ارجاع پايشهاي خوداظهاري به آزمايشگاههاي معتمد، كميته آزمايشگاههاي معتمد «شيوه‌نامه تعيين پايه آزمايشگاههاي معتمد » را به شرح زير تصويب مي‌نمايد.


ماده 1 : مقررات اين شيوه‏نامه براي تعيين پايه آزمايشگاههاي معتمدي به كار مي‌رود كه براي انجام پايشهاي زيست‌محيطي مطابق با ضوابط خوداظهاري در پايش، از سازمان گواهينامه دريافت مي‌كنند. تعاريف و اصطلاحات اين متن مطابق با مجموعه ضوابط خوداظهاري در پايش آلودگي مي‌باشد.


ماده 2 : تعيين پايه آزمايشگاههاي معتمد از سوي كميته آزمايشگاههاي معتمد صورت مي‏گيرد.


ماده 3 : گروههاي تخصصي مورد نظر در اين شيوه‌نامه شامل گروه فيزيكوشيميايي، گروه بيولوژي و بيوتكنولوژي، و گروه هوا و صدا است و كميته آزمايشگاههاي معتمد، آزمايشگاههاي معتمد را در قالب ضوابط اين شيوه‏نامه، در پايه‌هاي «چهار»، «سه»، «دو» و «يك» در هر گروه تخصصي تعيين صلاحيت مي‏نمايد.


ماده 4 : هر آزمايشگاهي كه موفق به اخذ گواهينامه گردد، در صورت عدم احراز پايه سه، به عنوان پايه چهار تلقي مي‌گردد.


ماده 5 : كميته آزمايشگاههاي معتمد مي‌تواند با توجه به تخلفات و يا تشويقات، نسبت به تغيير پايه آزمايشگاه معتمد مورد نظر، مطابق شيوه‌نامه‌هاي مرتبط تصميم‌گيري نمايد.


ماده 6 : فهرست پايه هر يك از آزمايشگاههاي معتمد در هر يك از گروههاي تخصصي، به وسيله دفتر پايش و با همكاري ادارات كل تهيه و از طريق سايت سازمان منتشر مي‏شود.


ماده 7 : عوامل موثر بر تعيين پايه به شرح جدول 1 مي‌باشد. آزمايشگاه معتمد بايد در تمامي عوامل مؤثر، حداقل شرايط لازم را براي بدست آوردن پايه مورد نظر،‌ مطابق اين جدول احراز نموده باشد. بدين منظور استفاده و تكميل فرم شماره 00/7-3/ف پيشنهاد مي‌شود.


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: