شیوه نامه شماره 00-2-2 آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان شرایط عمومی صدور، تمدید و

این شيوه نامه، در خصوص روند اجرایی صدور ، تمدید و ارتقاء گواهینامه در 10  ماده تهیه گردیده است.


ماده 1- تاریخچه


در راستاي اجرای مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر واگذاری امور غیر حاکمیتی دولت ، دستورالعمل آزمایشگاههای معتمد مصوب مورخ 18/8/1379 شورای معاونین سازمان باستناد ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه ، بازنگري و به تصويب كميته ملي آزمايشگاه معتمد رسيده است.


ماده 2- شرايط احراز گواهينامه


متقاضي آزمايشگاه معتمد در بخش هاي دولتي و غير دولتي جهت دريافت گواهينامه بايد داراي شرايط عمومي و فني به شرح ذيل باشد:


1-2) فضاي آزمايشگاهي


1-1-2) مساحت لازم مجموعا براي بخش هاي مختلف آزمايشگاهي 75 مترمربع (بطور متوسط) مي باشد كه اين ميزان پس از بازديد كارشناسي اداره كل و يا دفتر پایش با توجه به نوع فعاليت ، تعداد پارامترهاي قابل سنجش و بخشهاي مورد تقاضا تا حداقل40 مترمربع قابل  تغيير مي باشد. به استثناء موارد خاص كه از طريق كميته آزمايشگاه معتمد مورد بررسي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت.


2-1-2) فضاي آزمايشگاهي بايد داراي استانداردهاي مورد تاييد سازمان در خصوص شرايط آزمايشگاه با توجه به نوع فعاليت باشد از جمله شرايط خاص محيطي ، سكوبندي ، هود و سيستم تهويه ، اتصالات ، شرايط مناسب  كف و ديوار، ميز كار و غيره


2-2) نيروي متخصص


1-2-2) هر متقاضي آزمايشگاه معتمد ملزم به معرفي افراد متخصص به عنوان مدير  و يا مديران فني ، افراد فني الزامي و ساير افراد ، مطابق با شيوه نامه تعيين پايه آزمايشگاههاي معتمد مي باشد .

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: