سواحل ، شنا و شناگاه ها در ایران – 6

من  روند ده ساله در قالب سه برنامه را مثل بازی منچ و مارپله بچه ها می بینم . به موجب برنامه پنجم باید سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل تشکیل شود و برای  مطالعه مشاور انتخاب کند، یعنی در وضع خوش بینانه  دستِ کم باید دو سال زمان سپری شود تا طرح بهسازی و شنا آماده واگذاری برای اجرا گردد و مشخص نشد باید با کدام قانون واگذار شود و می

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: