سایه شوم آتش سوزی کردستان به روایت تصویر

سایه شوم مرگ !!

بازار آتش سوزی داغ است و کار ما غصه خوردن !
در قبال سوختن سرمایه های طبیعی ایران عزیز جز تاسف از من بر نمی آید
تاسف از همه حرفی که زدیم و گوشی که نشنید
تصاویر زیر بخشی از اتفاقی است که در کردستان رخ داده و نشان از آتش سوزی شدیدی دارد ،ماموران در حال خاموش کردن آن هستند!!
شما هم ببینیدو نظر بدهید…..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده