زباله های بیمارستانی؛ از آلودگی تا بی خطرسازی

یکی از مشکلاتی که گریبانگیر جوامع شهری است تولید زباله های مختلفی است که هر کدام سیستم بخصوصی را جهت دفعشان طلب می کنند در شهرهای بزرگ علاوه بر زباله های خانگی زباله های دیگری نظیر زباله های صنعتی ، نخاله های ساختمانی ،…و زباله های بیمارستانی تولید می شود که سیستم دفع آنها با سیستم های متداول در دفع زباله های خانگی متفاوت می باشد این زباله ها که به نوعی زباله های تخصصی به شمار می روند در جنبه هایی با زباله های خانگی تفاوت دارند وموجبات آلوده سازی بیشتر محیط زیست را فراهم می سازند وسلامتی وبهداشت جوامع انسانی را تهدید می کند . زباله های بیمارستانی آلودگی های متعددی از قبیل آلودگی های بیولوژیک ( شامل انواع باکتریها وویروس ها وانگل ها وقارچهای بیماریزا ،نسوج وضایعات پاتولوژیک و…) ، مواد شیمیایی توکسیک ویا کارسینوژن (مانند اتیدیوم بروماید ، فنل و…) وآلودگی های رادیواکتیو (رادیو ایزوتوپ هایی که جهت تشخیص ویا درمان بکار گرفته می شوند دارند که هر کدام به تنهایی می توانند تهدیدی جدی برای محیط زیست وجوامع بشری به شمار روند . با توجه به اهمیت ویژه آلودگی های رادیو اکتیو و جدی گرفته شدن آن از طرف سازمانهای ذیربط معمولا آلودگی های مربوطه به طور جدی کنترل می گردند وبه طور معمول این آلودگی ها در محیط……. 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: