روز بارانی من

باز باران  با ترانه

                             با گوهر های فراوان می خورد بر بام خانه


                                                                               من به پشت شيشه تنها ايستاده:


در گذرها رودها راه افتاده.


                                                   شاد و خرم


                                                                              يک دوسه گنجشک پرگو


باز هر دم می پرند اين سو و آن سو


                                    می خورد بر شيشه و در مشت و سيلی


                                                                         آسمان امروز ديگر نيست نيلی


                                  يادم آرد روز باران


                                                  گردش يک روز ديرين


                                                                            خوب و شيرين


توی جنگل های گيلان:


 کودکی دهساله بودم


شاد و خرم                                        نرم و نازک                                       چست و چابکاز پرنده                                     از چرنده                                           از خزنده


بود جنگل گرم و زنده                   آسمان آبی چو دريا                      يک دو ابر اينجا و آنجا


چون دل من                                     روز روشن                                   بوی جنگل تازه و تر


همچو می مستی دهنده


بر درختان می زدی پر                                                                هر کجا زيبا پرنده

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: