دو مقاله ی جدید پیرامون اقلیم و مناقشه

 

دو هفته پیش مقاله ای را تمام کردم که خروجی هایش نشان می داد تغییرات اقلیمی می تواند از طریق کاهش سطح دسترسی به منابع، باعث بروز درگیری و مناقشه در جوامع انسانی بشود. در آن مقاله هم اشاره کرده بودم که ادبیات موضوع در این حوزه بحث های فراوانی دارد و هنوز توافق جمعی در این زمینه حاصل نشده است.

هفته ی گذشته نیچر دو مقاله  در همین رابطه منتشر کرده است.

در اولین مقاله به این نکته اشاره شده است که پدیده ی ال نینو با بروز درگیری در مناطق مورد بررسی ارتباط مستقیم داشته است. 

در مقاله ی دوم هم با تاکید روی پدیده ی مشابه برای دوره 1950 تا 2004 احتمال وقوع درگیری در سال هایی که ال نینو رخ داده است دو برابر بوده است و انسو تا 21 درصد در بروز درگیری ها نقش داشته است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: