دستورالعمل خوداظهاری در پایش محیط زیست

تغيير نقش دولت از تصدی گری به سياست گذاري، هدايت و نظارت، توانمندسازي بخشهاي مختلف جامعه و تقویت فرهنگ خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی از سوی صاحبان و مسئولین واحدهای تولیدی، عمرانی، خدماتی و ……    و همچنین افزایش فرهنگ حفاظت محيط زيست و افزايش توجه به حراست آن در کلیه بخش هاي مختلف جامعه از جمله اهداف اجرای طرح خوداظهاری در پایش می باشد.


 تاريخچه خوداظهاری در پایش محیط زیست


توسعه و گسترش منابع آلودگي از يك طرف و لزوم كوچك شدن مسئوليت هاي دولت از طرف ديگر موجب گرديد كه در ديدگاه سنتي در انجام كليه امور توسط دولت تغييري اساسي صورت گيرد. در اين راستا به موجب بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم كه در واقع نگاهي نو به پايش منابع آلودگي دارد خوداظهاري در پايش مطرح گرديد. از سال 1384 موضوع خوداظهاري در پایش آلودگی در فعالیت های مختلف اقتصادی اجرایی شده است.