درباره ی امواج الکترومغناطیس

مقدمه:


انواع پرتوها در محيط كار و زندگي وجود دارند برخي از پرتوها به طور طبيعي در محيط يافت مي شوند و بسياري از آنها نيز براي بهره برداري از كاربردهاي مفيدي كه دارند ، بطور مصنوعي توليد مي شوند. همه پرتوها درصورت استفاده صحيح مي توانند نقش مفيد و مثبت در زندگي بشر داشته باشند؛ در حاليكه اگر بدون توجه به خطرات بالقوه آنها، مورد استفاده قرار گيرند مي توانند به انسان آسيب برسانند . لذا شناختن پرتوها و اثرات آنها مي تواند عامل مؤثري در كاربرد بهينه آنها باشد.


 


آشنايي با پرتوهاي ميدانهاي الكترومغناطيس :


اين پرتوها شامل ميدانهاي راديويي يا RF   ، ميدانهاي الكترومغناطيس با فركانس بالاEMF ، ميدانهاي الكترومغناطيس با فركانس پايين ELF و ماكروويو  مي باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده